Princess Leia- Leia Organa all flat poster icon.

63